Spis treści:

  • W jaki sposób podzielić majątek wspólny małżonków?
  • Jak rozwiązać spór o podział majątku małżeństwa?
  • Koszty sądowe przy podziale majątku
  • Wynagrodzenie adwokata przy podziale majątku
  • Koszty poniesione u notariusza przy podziale majątku.
  • Czy trzeba iść do sądu i notariusza przy podziale majątku?
  • Kto płaci za mieszkanie i dom po rozwodzie?
  • Odwołanie się od decyzji sądu o podziale majątku

Podział majątku, i w trakcie małżeństwa i po rozwodzie, nie jest łatwy.

Małżonkowie rozstają się na różne sposoby i podział majątku małżeńskiego też może być w każdym przypadku inny. Jak podzielić majątek małżeństwa? Co podlega podziałowi? Jakie są koszty podziału majątku? Zdradzimy Ci kilka szczegółów, o których możesz nie wiedzieć

Majątek wspólny małżonków może zostać podzielony tylko w określonych sytuacjach. Główną przesłanką jest ustanie wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa kończy się najczęściej w wyniku jednego z poniższych zdarzeń:
– rozwód,
– separacja,
– śmierć współmałżonka,
– podpisanie intercyzy,
– ubezwłasnowolnienie małżonka,
– upadłość konsumencka.

W jaki sposób podzielić majątek wspólny małżonków?

Aby doprowadzić do podziału majątku mamy dwa sposoby działania.

Pierwszy: umowny podział majątku.

Gdy małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, wystarczy pisemna umowa.

Ważne: Jeżeli w grę wchodzi nieruchomość, konieczny jest akt notarialny lub wyrok sądu.

Umowny podział majątku musi być poparty porozumieniem pomiędzy małżonkami. Musi być zgoda obu stron co do wspólnego majątku, w szczególności:
– co wchodzi w skład majątku wspólnego,
– jaką ma wartość,
– jaka jest wartość ewentualnych nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste lub odwrotnie: z majątków osobistych na majątek wspólny.

Jeśli szukasz pomocy w skonstruowaniu umowy o podziału waszego majątku, zadzwoń do nas po darmową poradę pod numer 535 334 404.

Drugi sposób to wszczęcie postępowania sądowego.

Nawet gdy jest wspólne porozumienie co do podziału majątku, możliwa jest sprawa sądowa. O wyborze pomiędzy aktem notarialnym a sprawą sądową, zadecyduje wysokość kosztów i czas oczekiwania na wyrok.

Gdy jednak zaistnieje spór o podział majątku, pozostaje tylko droga sądowa.

Jak rozwiązać spór o podział majątku małżeństwa?

Wytłumaczę na przykładzie:

Jedna osoba uważa, że w skład majątku wspólnego wchodzi samochód, który był kupiony w czasie trwania małżeństwa. Były małżonek uważa, że jest to jego majątek osobisty. Został zakupiony w trakcie trwania małżeństwa, ale za pieniądze, które on otrzymał w darowiźnie od swoich rodziców.

W takiej sytuacji, gdy nie ma zgody pomiędzy małżonkami, pozostaje droga sądowa o podział majątku wspólnego. Sąd na podstawie przedstawionych mu dowodów ustali, co wchodzi w skład majątku wspólnego, dokona jego podziału i orzeknie o ewentualnych spłatach i dopłatach.

Pamiętaj: Z rozpoczęciem sprawy o podział majątku warto zaczekać do zakończenia sprawy rozwodowej.

Jeśli w trakcie rozwodu chcesz kłócić się o majątek, to nie otrzymasz rozwodu, dopóki sprawa podziału majątku nie zostanie rozwiązana.

Inaczej: spór o podział majątku może trwać wiele lat. Jeśli będzie on częścią sprawy rozwodowej, to nie otrzymasz rozwodu, dopóki nie zakończysz „kłótni” o podział majątku. Dlatego wstrzymaj się z rozpoczęciem sprawy o podział majątku, dopóki nie dostaniesz rozwodu.

Koszty sądowe przy podziale majątku

Opłata sądowa za złożenie wniosku o podział majątku wynosi 300 zł, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku wspólnego. Jeżeli małżonkowie nie potrafią się porozumieć, opłata sądowa za podział majątku wzrasta do 1000 zł.

Przy braku porozumienia są jeszcze dodatkowe koszty. Zwróć uwagę, że jeśli dwie strony nie są zgodne co do wartości przedmiotu, będącego częścią majątku, to o ostatecznej wartości zadecyduje biegły sądowy rzeczoznawca.

Przykład: Gdy nie jesteście zgodni co do wartości biżuterii, sędzia zasięgnie opinii osoby godnej zaufania. Nie spyta on pierwszego lepszego jubilera gdzieś „za rogiem”, ale powoła biegłego jubilera lub biegłego gemmologa.

Koszt sporządzenia jednej opinii biegłego mieści może wynosić 2000-3000 zł, zależnie od przedmiotu sporu.

Czy adwokat jest konieczny do rozprawy sądowej?

Nie, ale potrzebny, gdy istnieje spór.

Wyobraź sobie, że idziesz na rozprawę sam. Nie robisz tego na co dzień, a może nigdy nie byłeś w sądzie i pierwszy raz się rozwodzisz.

A Twój współmałżonek przychodzi z adwokatem i „owija Cię wokół palca”. Chcesz takiego scenariusza?

Wynagrodzenie adwokata przy podziale majątku

Honorarium adwokata za prowadzenie sprawy rozwodowej lub o podział majątku to zawsze  indywidualnie ustalana stawka. Jej wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy. Jednakże nie może ona być niższa od minimalnej wysokości stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Zgodnie z §2 Rozporządzenia, stawki minimalne za czynności adwokackie przy podziale majątku po rozwodzie, wynoszą  dla wartości przedmiotu sprawy odpowiednio:

1) wartość do 500 zł – opłata min. 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

W przypadku zgodnego wniosku małżonków, minimalna stawka opłat za czynności adwokackie wynosi 50% ustawowej stawki, podanej w powyższej tabeli.

Przykład: Majątek wspólny wynosi 300.000 zł. Wartość udziału małżonka wynosi 150.000 zł. Minimalną stawkę oblicza się od 150.000 zł., zatem wynosi ona 5400 zł.

Jeżeli w sądzie został złożony wniosek o podział majątku wspólnego, w którym małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, wówczas minimalna stawka wynosi 50% tej stawki, czyli 2700 zł.

Koszty u notariusza przy podziale majątku.

Notariusz pobiera opłatę za sporządzenie aktu notarialnego. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa jego maksymalną wartość. Wysokość opłat u notariusza przy sprawie rozwodowej lub o podział majątku zależy od wartości dzielonego majątku wspólnego.

Maksymalna stawka wynosi, zależnie od wartości:

1) wartość do 3000 zł – opłata maks. 100 zł;
2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Przykład: Jeżeli wartość majątku wspólnego wynosi 300.000 zł, maksymalna stawka jaką notariusz może pobrać za sporządzenie umowy wynosi 1970  zł (1010 zł + 0,4% * 240.000 zł). Do tej kwoty trzeba jednak doliczyć podatek VAT 23% oraz koszt wydania odpisów i wypisów – 6zł + VAT za każdą stronę.

Czy trzeba iść do sądu i notariusza przy podziale majątku?

Nie trzeba korzystać z notariusza czy sądu pod warunkiem, że w skład majątku wspólnego nie wchodzi nieruchomość. Wtedy można z byłym małżonkiem zawrzeć umowę o podział majątku wspólnego w formie pisemnej, bez aktu notarialnego. Warto jednak  skorzystać z pomocy prawnika, który zwróci uwagę na ważne szczegóły i sporządzi taką umowę, która zabezpieczy wasze interesy. Umowa sporządzona przez profesjonalistę da pełną ochronę.

Niestety w praktyce taka sielankowa umowa ze zgodnością obu stron jest trudna do uzyskania, z uwagi na to, że emocje powodują brak porozumienia i zgody między małżonkami co do sposobu podziału majątku.

Kto płaci za mieszkanie/dom po rozwodzie?

Zakładając, że po rozwodzie każdy z małżonków mieszka osobno. Jedna strona wyprowadza się ze wspólnego domu. Od tego momentu nie interesują go opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości. Uważa, że w całości powinien je ponosić małżonek, który w nim mieszka. Czy ma rację?

To błąd!

Od momentu uprawomocnia się wyroku rozwodowego do podziału majątku wspólnego małżonkowie nadal są wspólnie zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania gospodarstwa, domu czy mieszkania, które wchodzi do majątku wspólnego.

Istnieje jednak ważne rozróżnienie kosztów. Trzeba odróżnić opłaty wynikające z bieżącego zużycia (np. prąd, gaz, woda, ogrzewanie, śmiecie) od opłat stale obciążających nieruchomość (np. podatki, raty kredytu). Opłaty bieżące będą obciążać tylko tego małżonka, który korzysta z nieruchomości. Natomiast opłaty z drugiej grupy, obciążają proporcjonalnie obie strony.

Ważne: Jeżeli od rozwodu do momentu podziału majątku wspólnego, jedna strona opłacała wszystkie rachunki związane z utrzymaniem domu, druga strona  ma prawo żądać od byłego małżonka zwrotu połowy uiszczonych opłat. Skontaktuj się z nami, a uzyskasz więcej szczegółów na ten temat. (KONTAKT)

Pamiętaj: rozliczenie opłat może nastąpić tylko w sprawie o podział majątku wspólnego. Jeżeli spóźnisz się ze zgłoszeniem swojego roszczenia, to od byłego małżonka nie otrzymasz nic. Dlatego sprawy o podział majątku i o rozliczenie kosztu utrzymania nieruchomości, muszą być uwzględnione w tym samym czasie.

Odwołanie się od decyzji sądu o podziale majątku

Nie jesteś zadowolony z postanowienia sądu w sprawie Waszego majątku?

Masz prawo wnieść apelację!

ALE: Koszty podziału majątku wspólnego już na tym etapie wzrosną o kolejne 1000 zł.

Do tego trzeba będzie doliczyć koszty wynagrodzenia adwokata w postępowaniu apelacyjnym.

Gdy czujesz się oszukany, to warto apelować. W sprawach o dużych wartościach majątku wspólnego koszty sądowe i adwokackie zwrócą się z nawiązką.

Mając na uwadze koszty podziału majątku, warto dążyć do osiągnięcia wspólnego porozumienia.

Rozwód i podział majątku, to w praktyce bardzo skomplikowana sprawa.

Nie o wszystkim zostaniesz poinformowany, nie o wszystko wypytasz, nie załatwisz wszystkiego sam.

Nie ryzykuj ze swoją niewiedzą. Skorzystaj z naszej porady prawnej.

Wstępna porada prawna jest bezpłatna.
Możemy umówić się na konsultacje telefoniczne oraz rozmowy online.

Po prostu zadzwoń lub napisz do nas w zakładce >>Kontakt


Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z doradcą w Kancelarii Ask-Me.
Pierwszą poradę trzymasz ZA DARMO.

tel.: 600-051-100
email: zapytaj@ask-me.com.pl


Napisz do nas.

Odpowiemy na każde pytanie.

Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania, opisz krótko jaki zakres wsparcia interesuje Cię z naszej strony.

Dyskrecja GWARANTOWANA!

Wyślij do nas zapytanie

3 + 10 =