7 KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z RESTRUKTURYZACJI SĄDOWYCH

Grunt to się porozumieć

  1. ZAWARCIE UKŁADU Z WIERZYCIELAMI

Jest to nowy harmonogram spłaty zobowiązań, który jest dostosowany do aktualnej sytuacji finansowej dłużnika i pozwoli na bezproblemową dalszą obsługę swoich zobowiązań.

Postępowanie restrukturyzacyjne, to postępowanie sądowe, które ma uchronić firmę przed koniecznością ogłoszenia upadłości.

Dzięki zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych firma uzyska bezpieczeństwo finansowe,  co pozwoli na zawarcie z wierzycielami układu i jego prawidłowe wykonanie.

 

  1. ZABEZPIECZENIE UMÓW LEASINGOWYCH I KREDYTOWYCH PRZED WYPOWIEDZENIEM

W momencie wypowiedzenia umów Przedsiębiorcy grozi utrata płynności finansowej. Wierzyciele coraz szybciej występują do sądu o wydanie nakazu zapłaty, otrzymują klauzule wykonywalności i w konsekwencji przystępują do egzekucji. Wiążę się to z całkowitym paraliżem przedsiębiorstwa spowodowanego działaniami komornika.

Przy złożeniu wniosku do sądu o otworzenie postępowania restrukturyzacyjnego wnioskujemy o zabezpieczenie kont, kontraktów oraz majątku przed egzekucją komorniczą, dzięki czemu firma może normalnie funkcjonować.

 

  1. ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU FIRMY PRZED LICYTACJĄ

Majątek związany i niezwiązany z prowadzeniem działalności. Co do zasady, majątek prywatny nie jest częścią masy restrukturyzacyjnej, chyba że jego wdrożenie jest niezbędne do osiągnięcia celów restrukturyzacyjnych, ponieważ Przedsiębiorca nie posiada innych środków, które mogłyby stanowić podstawę wdrożenia restrukturyzacji.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym (gospodarczym) podstawową kwestią jest ochrona majątku niezbędnego do prowadzenia działalności i ten podlega szczególnej ochronie.

Do takiego majątku możemy zaliczyć nieruchomość, w której prowadzona jest działalność, maszyny produkcyjne, czy sprzęt komputerowy, który stanowi podstawę działalności i generowania przychodów.

4. REDUKCJA ZADŁUŻENIA ZABEZPIECZONEGO RZECZOWO OK. 30 -70 %. UMORZENIE KAPITAŁU, ODSETEK, KAR UMOWNYCH TJ.

Wielu przedsiębiorców ma duży poziom zewnętrznego zaangażowania finansowego (kredyty inwestycyjne, kredyty gotówkowe leasingi, pożyczki).

Takie przedsiębiorstwo jest w znacznym stopniu narażone na wszelkie wahania cen, popytu, kryzysu gospodarczego ma problemy z płynnością. Staje się bezbronny i zdany na wierzycieli.

Dlatego jednym z narzędzi restrukturyzacyjnych jest redukcja poziomu zadłużenia: zarówno na poziomie odsetkowym, jak i kapitałowym.

Zadłużenie niezabezpieczone w całości wchodzi do układu z mocy prawa i w drodze negocjacji z wierzycielami możemy starać się o umorzenie 30-70% zadłużenia.

Dzięki temu wierzyciele mają szansę na odzyskanie większości swoich zobowiązań, nie będą musieli zawiązywać dodatkowych rezerw na należności niespłacone, a sam Przedsiębiorca nie będzie musiał ogłaszać upadłości.

 

  1. REDUKCJA ZADŁUŻENIA ZABEZPIECZONEGO RZECZOWO OK. 10 – 30 %. UMORZENIE KAPITAŁU, ODSETEK, KAR UMOWNYCH

Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo to np. kredyty i pożyczki hipoteczne, pożyczki zabezpieczone zastawem rejestrowym oraz inne, gdzie występuje zabezpieczenie na majątku.

Wierzytelności zabezpieczone wchodzą do układu za zgodą wierzycieli, dlatego też kluczowym zadaniem Kancelarii jest opracowanie wniosku restrukturyzacyjnego, aby przekonać wierzyciela, że układ jest lepszym rozwiązaniem niż upadłość.

Wniosek restrukturyzacyjny to opracowanie prawno-finansowe, które musi zawierać rozbudowane analizy finansowe, które potwierdzą zasadność i możliwość przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Przy wierzytelnościach zabezpieczonych możemy się starać uzyskać umorzenie ogólne na poziomie od 10-30% zadłużenia.

 

  1. OCHRONA PRZEDSIĘBIORCy PRZED ZAKAZEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANSOWĄ

W procesowanych przez nas postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych spotkaliśmy się z sytuacjami, w których Przedsiębiorca otrzymał pozew dot. Zakazu prowadzenia działalności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.

Należy wiedzieć, iż gdy dany przedsiębiorca złoży poprawny wniosek restrukturyzacyjny lub upadłościowy Sąd, co do zasady, nie będzie podejmował czynności w zakresie wniesienia pozwu o wydanie wyroku w zakresie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważną kwestią pozostaje też sytuacja członków zarządu spółek kapitałowych. Zarząd spółki jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia utraty płynności finansowej wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, jeśli tego nie zrobi, będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za zobowiązania tejże spółki.

Zasadnym działaniem zarządu w sytuacji, kiedy widzimy szansę na uratowanie spółki, jest złożenie wniosku restrukturyzacyjnego, który również zwalnia zarząd z odpowiedzialności, jeśli takowe postępowanie będzie wdrożone prawidłowo.

 

  1. ROZWIĄZANIE NIEKORZYSTNYCH UMÓW

Podpisane kontrakty bez dokonania wnikliwej analizy prawnej umowy. Kontrakty często są zawierane pod presją ekonomiczną, a jej zapisy godzą w interesy podmiotu mającego słabszą pozycję na rynku.

Wszystkie powyższe sytuacje kończą się na odpowiedzialności finansowej wykonawcy, która to odpowiedzialność może doprowadzić do utraty płynności finansowej firmy oraz jej upadłości.

Dlatego też w określonych przypadkach, jako środek restrukturyzacyjny możemy dokonać rozwiązania rażąco niekorzystnych kontraktów lub dokonać ich zmiany na takie, które nie będą godzić w interesy żadnej ze stron.

Napisz do nas.

Odpowiemy na każde pytanie.

Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania, opisz krótko jaki zakres wsparcia interesuje Cię z naszej strony.

Dyskrecja GWARANTOWANA!

Wyślij do nas zapytanie

5 + 14 =